Обяви

Ветеринарни лекари в България

По области


Търсене по номер

Начало » Новини » Ветеринарни новини » Нашето мнение

Нашето мнение

 

Възмутително проекто Споразумение предложено от страна на БАБХ към БВС

 Навръх изкуствено създадения празник на Ветеринарномедицинския специалист 14 декември, отскоро назначеният за генерален директор на БАБХ проф. Паскал Желязков е предложил на Председателят на БВС Трифон Цветков проект на Споразумение. Споразумението е от две части. Първата са ангажиментите на БАБХ, които най-общо се изразяват в това, БАБХ да спазват законоустановените им задължения ( които явно до сега не са спазвали).
        Втората част от споразумението, обаче е не просто любопитна, тя е опит да се въвлекат ветеринарните лекари в незаконни действия, като от една страна да се върне упадъчната, ретроградна участъкова система, а от друга страна се вменяват на ветеринарните лекари меко казано смущаващи задължения.
    Едно от тях е периодично, по график изработен от БАБХ лекарите да обикалят "участъка си"(определен от Общото събрание на областната колегия, която не е юридическо лице) и да следят, кой отглежда незаконно животни. При констатиране на такъв човек, нарушителят да подпише Декларация представена му от практикуващия лекар и същият да докладва "нарушителя" на общинския ветеринарен инспектор, който да наложи санкция на "нарушителя". След което собственикът на животните да сключи договор по желание, с който иска ветеринарен лекар.
    Колкото и да си далеко от материята на ветеринарните лабиринти, то става ясно, че БАБХ очевидно не живеят в днешните времена. Да предлагаш документ, с който да принуждаваш самоосигуряващи се хора да извършват дейност в полза на държавата за собствена сметка, със собствен ресурс от време, коли и всичко останало; същите тези лекари да ги принуждаваш да изпълняват полицейски функции-да следят, издирват нарушители и да ги докладват(доносничат) на държавна институция, каквато е БАБХ и накрая да изискваш тези хора да се развиват професионално, е направо изумителна наглост, граничеща с тотална липса на елементарна обща култура и нулева правна.
       С това, обаче изключителния цинизъм на БАБХ съвсем не свършва. Всеки лекар, който откаже да изпълнява Споразумението ще бъде с прекратен договор за изпълнение на Държавната профилактична програма (ДПП) от БАБХ "По взаимно съгласие". Тук трябва да уточним, че договорите на фермерите с ветеринарните лекари са комбинирани-хем лекуваш, хем извършваш профилактика поръчана от държавата. Което означава, че ако не извършваш ДПП, то няма и да лекуваш-т.е. оставаш без клиенти, а от там си обречен на фалит.
        Та както се казва: Весели празници и честита Нова Година!
 
Ето и текста на самото Споразумение
С П О Р А З У М Е Н И Е
Днес............., 2019 г. в гр. София между:
1. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, представлявана от проф. д-р Паскал Желязков, двм - изпълнителен директор на БАБХ, с адрес: гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 15А, наричана по-долу за краткост „БАБХ”, от една страна,
и
2. „БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ“ (БВС), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 106, представляван от д-р Трифон Цветков, наричан за краткост „БВС“, от друга страна.
СЕ СКЛЮЧИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Страните се споразумяват да си сътрудничат за пълно и всеобхватно изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, в това число привеждане в известност и вписване в интегрираната информационна система на всички животновъдни обекти, както и идентификацията на животните, които подлежат на такава, съгласно действащите нормативни актове.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Права и задължения на БАБХ:
1.1. Да оказва пълно съдействие на БВС и на регистрираните ветеринарни лекари /РВЛ/, членове на БВС по отношение на мерките за изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, идентификацията на животните подлежащи на идентификация и другите правомощия произтичащи от нормативни актове и настоящото споразумение;
1.2. Да реагира незабавно на подадени от страна на регистрираните ветеринарни лекари сигнали за нарушения на действащото законодателство, както и на сигнали свързани със застрашаване на живота и здравето на животни и хора.
1.3. Да предприема административни мерки при установени случай на извършвана дейност от ветеринарни лекари, които не са вписани във ветеринарномедицинското заведение, с оглед спазване на нормата на чл. 25 от ЗВмД и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 42 от 12.12.2008 г.
1.4. Съвместно с БВС да разработи образец на декларация, която да се предоставя от РВЛ на собствениците/ползвателите на нерегистрираните животновъдни обекти за попълване.
1.5. Съответния официален ветеринарен лекар /ОВЛ/ по т. 2.4., след получаване на попълнената декларация, отразява обекта заедно със животните в него в интегрираната информационна система Вет ИС.
1.6. Дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ, изпраща списъците предоставени й по т.
2.6. на съответните ОДБХ.
2. Права и задължения на БВС:
2.1. Да определи за цялата страна участъци за изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Един участък е едно населено място с прилежащото му землище. За индустриалните ферми една ферма се определя, като един участък;
2.2. Регистрираните ветеринарни лекари, които имат сключени договори по чл. 137а и чл. 137б от ЗВмД в съответното населено място да установят нерегистрираните животновъдни обекти и да предадат списъка на тези обекти на Областната колегия на БВС.
2.3. Областната колегия на БВС да разпредели нерегистрираните обекти по т. 2.2. между регистрираните ветеринарни лекари, които имат сключени договори по чл. 137а и чл. 137б от ЗВД в съответния участък, за ветеринарномедицинско обслужване.
2.4. Регистрираните ветеринарни да предоставят за попълване на собствениците/ползвателите на нерегистрираните животновъдни обекти декларацията по т.
1.4. Попълнените декларации да се предоставят на съответния официален ветеринарен лекар за отразяването им в ВеТИС.
2.5. Регистрираните ветеринарни лекари да обхождат обектите, за които имат сключени договори, както и разпределените им нерегистрирани обекти по т. 2.3., които се намират на територията и в землището на определения им участък, най-малко веднъж месечно. В случай на констатирана промяна да предприемат необходимите действия за отразяването й в информационната система Вет ИС. За извършените посещения да съставят протоколи, в които се отразяват извършените дейности и направените констатации при посещението.
2.6. Областните колегии на БВС, в разумен срок, след получаването им, да изпратят копия на списъците по т. 2.2. на дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ.
2.7. Регистрираните ветеринарни лекари да извършват ветеринарно обслужване на обектите, с които имат сключени договори по чл. 137а и 137б от ЗВД, както и на разпределените им нерегистрирани обекти по т. 2.3., с изключение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
2.8. Всяка Областна колегия на БВС да определи по един регистриран ветеринарен лекар за всеки участък на територията на съответната областна колегия, който да извършва мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, във всички обекти, находящи се в съответния участък. С останалите лекари договорите с ОДБХ за изпълнение на програмата се прекратяват по взаимно съгласие, като с определения лекар, ОДБХ сключва договор по образеца одобрен от изпълнителния директор на БАБХ и председателя на БВС, за изпълнение на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, Един ветеринарен лекар може да бъде определен за изпълнение на програмата в не повече от един участък.
III. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1. Настоящото споразумение влиза в сила от деня на подписването му от страните.
2. Срокът на действие на настоящото споразумение е една година от датата на подписването му.
3. След изтичане на срока по т. 2, в случай, че страните нямат възражения срокът на настоящето споразумение се подновява автоматично при същите условия.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Споразумението се прекратява:
1.1. По взаимно съгласие на БАБХ и БВС, изразено в писмен вид. 
1.2. С едномесечно писмено предизвестие, отправено от БАБХ до БВС или обратно. Срокът започва да тече от датата на получаване на предизвестието от насрещната страна.
V ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящото споразумение може да бъде изменяно или допълвано само с допълнително писмено споразумение между страните.
Цялата кореспонденция, свързана с осъществяването на дейността по настоящото споразумение, се получава от посочен от всяка страна представител - лице за контакти.
Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за БВС и два за БАБХ.
ЗА БАБХ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ:
ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ

ЗА БВС
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
 

Становище по ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

С Т А Н О В И Щ Е
ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ВЕТЕРИНАРНА Е-ПРАКТИКА"
ПО ПРЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
Публикуван на официалната страница на Министерство на земеделието и храните на Република България на 21.10.2015г.
 
(Обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
 
Сдружение с нестопанска цел "Ветеринарна Е-Практика", като отчита особеното значение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и свързаните с него Закон за съсловна организация на ветеринарните лекари в Република България, за дейността на своите членове, изказва следното становище по представения на 21.10.2015 год. на страницата на МЗХ ЗИД на ЗВД:

 

1. По § 1

§ 1. Член 6 се изменя така:
Чл. 6. Изпълнителният директор на БАБХ изпълнява и функциите на главен ветеринарен инспектор, или със заповед определя главен държавен ветеринарен инспектор.“- Да се приеме със следното допълнение към така предложения текст за изменение:
След израза "изпълнява и функциите на главен ветеринарен инспектор" да се добави: "ако притежава магистърска степен по специалността ветеринарна медицина".
Мотиви: По същество сме съгласни с предложения текст, но той е приложим, само когато се касае за лице с диплома с квалификационна степен Магистър по ветеринарна медицина. Главният ветеринарен инспектор следва да познава болестите по животните, взаимовръзките и начините на предаване на болестите, епизоотичния риск свързан със здравето на хората и икономическите последствия от появата и разпространението на паразитни и заразни болести. В този смисъл, човек без необходимото образование не би могъл да се справи с такава задача, което налага облигативното изискване за притежаването на съответната образователна степен.

2. По § 3

§ 3. В чл. 8, думите „контрол от БАБХ“ се заменят с „техен контрол“.- Да не се приема
Мотиви: Досега съществуващият чл. 8. предвижда контролът по чл. 7, ал. 1 да се извършва от официални ветеринарни лекари, от инспектори и експерти, които нямат право да извършват или да участват в дейности, обект на контрол от БАБХ- с изключение на случаите по чл. 46ж.
С предлаганите промени се дава практическа възможност на всеки официален лекар, инспектор или експерт от БАБХ да извършва всякакъв друг вид стопанска ветеринарномедицинска дейност, която не е в неговия персонален обхват на контрол, без да отговарят на съответните изисквания, които биха били необходимо условие за практикуване от други ветеринарни лекари. Дава се възможност на официален ветеринарен лекар да работи в склад или аптека в извънработно време, а в работно време да ги контролира, ако и да е на територията на друга община. До сега служител на БАБХ не може да притежава или работи (в извън работно време) в магазин за хранителни стоки, кланица, транжорна, ветеринарна аптека, зоомагазин, не може да изготвя НАССР документи легално и да ги подписва, да внася и търгува с ВМП на едро, идентификационни средства и т.н. Това на практика ще обезсмисли трудовите характеристики на служителите на БАБХ и ще доведе до конфликт на интереси-официалните лекари са служители на БАБХ, която има компетенции на територията на цялата страна и не може да се прави подобно териториално деление на контрола на пряк/непряк или на принципа на съседна община. За различните категории ветеринарни лекари има специфични изисквания за упражняване на конкретна дейност: за регистрираните ветеринарни лекари, - да са членове на Български ветеринарен съюз, с всички произтичащи от това задължително членство правила; минимален практически опит от 3 години за управител на ветеринарномедицинско заведение, наличие на регистрирано по Наредба № 42 от 12.12.2008г (ДВ бр.1 от 06.01.2009г.) ветеринарномедицинско заведение и т.н.
Предлаганата промяна в чл. 8 според нас ще доведе до размиване на компетентностите и задълженията на служителите вътре в БАБХ, което ще се отрази негативно на твърде много икономически субекти - фермери, търговци, преработватели на животински суровини, ветеринарни лекари, лабораторна дейност, с други думи на обществото като цяло.

3. По § 6

§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: - Да не се приема
1. Алинея 1 се отменя;
2. В ал. 2 след думите „обектите по“ се добавя „ чл. 25“;
3. В ал. 3 след думите „заведения по“ се добавя „ чл. 25“.

Мотиви: Досега съществуващият чл. 26 от ЗВД определя видовете ветеринарномедицинско заведение като изискванията към обектите, видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях, както и изискванията за добра ветеринарномедицинска практика, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.
С предлаганите промени се обуславя ситуация на нестабилност и несигурност в икономически и професионален аспект за практикуващите ветеринарни лекари. Понятията ветеринарен кабинет/клиника са придобили гражданственост и промяната им ще донесе сътресения за ветеринарния бизнес. Не само това, но и възлагането на правомощия единствено на администрацията и служителите на БАБХ да определят вида и обема на ветеринарномедицинската дейност чрез правила, които не са в съответствие с практиката на ветеринарните лекари, ще доведе до изкривяване на пазара на предлаганите ветеринарни услуги.Такъв е примерът със сега действащата наредба № 42 от 12.12.2008г, която задължава в операционните зали да има чешма. Чешмата и водата, която тече от нея, както е известно не може да бъде стерилизирана, което на практика обезсмисля и задължението за асептична среда на операционната зала. Този парадокс показва непознаване на практическите аспекти на дейността на практикуващите ветеринарни лекари.
Съществуването на подобен текст в Закона за ветеринарномедицинската дейност би било оправдано само, ако се дадат правомощия на съсловната организация на ветеринарните лекари да вземат участие като равноправен партньор при изготвянето на такава наредба, чието мнение ще бъде приоритетно за органа предлагащ текстовете в съответната наредба. В противен случай, практикуващите ветеринарни лекари ще се явят като "заложници" на икономически и конюнктурни интереси на съответни лобита във ветеринарната администрация, общински и други корпоративни интереси, което в същност ще доведе до увеличаване на сивия сектор във ветеринарната дейност.

4. Предложение за §…-нов*

В чл. 30, ал. 2, т. 5 думите "националния съвет" се изменят така "областния съвет"
Мотиви: Настоящото предложение се прави поради липса на синхронизация между текстовете в ЗВД и Закон за съсловна организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ). В този си вид текстът на чл.30 ал.2, т.5 от ЗВД противоречи на чл.21, ал.5 от ЗСОВЛБ, който се явява специален закон и урежда условията за упражняване на ветеринарномедицинската професия и отговорността на ветеринарните лекари за неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика.

5. Предложение за §…-нов*

В чл. 35, ал. 2, т.5 след думата "регистъра" да се добави "на областната колегия" на БВС.
Мотиви: Предложението е във връзка с чл. 21 от Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари. Съгласно същия, членството в БВС възниква с вписването на ветеринарния лекар в регистъра на областната колегия, съответно следва да се прекрати със заличаване от същия този регистър. ЗСОВЛБ се явява специален закон и урежда условията за упражняване на ветеринарномедицинската професия и отговорността на ветеринарните лекари за неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика.

6. Предложение за §…-нов*
Чл. 36 да се измени така :
Създава се ал.1и ал.2
ал.1 При наложено наказание по чл. 28, ал.1 т.3, Председателя на Областната колегия на БВС в едноседмичен срок от влизане в сила на наложеното наказание, изпраща писмено уведомление до директора на съответната ОДБХ, неразделна част от което е копие от акта по чл.29,ал.5, от ЗСОВЛБ, с отбелязване "влязъл в сила".
ал.2. Директорът на ОДБХ, в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал.1, издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието.”

Мотиви: Установена е практика, до Директори на ОДБХ да се изпращат уведомителни писма от Председателя на БВС за прекратяване дейността на ветеринарни лекари, без да има данни за това влязло ли е в сила съответното наложено наказание. Това противоречи на ЗСОВЛБ. Стига се до заличаване и спиране на регистрацията за упражняване професията на наказания ветеринарен лекар, без да е налице влязъл в сила акт за наложено наказание или за заличаване от областния регистър на БВС. Така се водят дела не срещу наложилият наказанието орган на БВС, а срещу директора на съответната ОДБХ. По този начин, освен че се нарушава правото на защита на практикуващите ветеринарни лекари, се обременява и дейността на администрацията. Това води до административни дела спрямо директорите на ОДБХ , а не до съдебен контрол на актовете на издалия акта орган на БВС.

7. По §8
§ 8.: Предложението на Вносителя е във връзка с изменение и допълнение на Чл. 39.ал.2 т.6,т.7,т.11 ,т.14 и т.15-нова - Да не се приема

Мотиви: Предложението към т. 6 да се добави "Отчети" без да се уточни какви са те, вида и обема на информацията в тях, с каква периодичност и т.н., прави задължението на практикуващите ветеринарни лекари да дават всевъзможни по обем и честота справки и информация практически постоянна. Това не само, че е свързано с разход на огромен ресурс от време и труд, но дори може да наложи наемането на допълнителен персонал, което при всички случай не е оправдано икономически и ще оскъпи предлаганите от ветеринарните лекари услуги към крайните им потребители.
Предложението за нова т. 15 също е икономически неоправдано. Създава се парадокс-задължение, ветеринарните лекари да проверяват официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, за което са отговорни самите собственици на животни, а официалните ветеринарни лекари-служители на БАБХ следва да контролират по силата на чл.51, ал. 2 от ЗВД. С предложението не става ясно, за чия сметка ще са тези периодични посещения на фермите, както и ако фермерът откаже да подпише протокола от проверката, какво ще следва и т.н Предложението е необосновано и от друга гледна точка- чрез него се възлагат неспецифични контролни функции на практикуващите ветеринарни лекари, които контролни функции са в прерогативите на служителите на Агенцията, като при това се предлага налагане на санкция за неизпълнението на подобна дейност, която може да стигне дори до 20 000 лева.
Смятаме, че с това предложение всъщност Агенция по безопасност на храните се опитва да прехвърли свои функции и отговорности на практикуващите ветеринарни лекари, което показва безсилие да се справи с проблема с навременната идентификация на животните, например. Нашето предложение е мотивирано от това официалната идентификация да стане изцяло с инжектируеми транспордери-чипове, което в значителна степен ще намали не само злоупотреби с премаркиране на животни, но ще ограничи до минимум и подмяната на стари животни с нови, ще спре нерегламентираното движение на животни, а от там и високия риск от разпространение на заразни и паразитни болести. Инжектируемите транспордери не са по-скъпи от марките използвани в момента. А като се прибави и честата им подмяна с лазерно надписани марки, поради падането им от ушите на животните, всъщност се оказва че фермера плаща много повече пари за марки, отколкото би платил за чипове.

8. По § 19

§ 19. В чл.132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „на селскостопански животни“ се заменят с „съответно ползвателите на животновъдни обекти“;
б) в т. 10 думите „за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си“ се заменят със „съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“
в) в т. 12, б. „б“ се заменя така:
„б) средствата за официалната идентификация, които са повредени, за бракуване и които са налични в собственика, респективно на ползвателя на животновъдния обект при преустановяване на дейността му, за унищожаване и отразяване в ИИС.“
г) точка 15 се изменя така:
„15. предават в обект по чл. 259 умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти. В случаите когато умрелите животни се обезвреждат извън обект по чл. 259, техните паспорти се предават на съответния официален ветеринарен лекар, за което се съставя протокол.“
д) създава се т. 24:
„24. незабавно уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за съответната община, при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта;
2. В ал. 3, т. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) едри преживни - с паспорт, издаден съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, от официален ветеринарен лекар;“
б) създава се нова буква „б“:
„б) еднокопитни животни – с паспорт, издаден по реда на Регламент (ЕС) № 2015/262, за:
аа) регистрирани еднокопитни по чл. 2, буква д) i ) от Регламент (ЕС) № 262/2015 от развъдна организация, вписана в публичния регистър по чл. 31 от Закона за животновъдството, която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация, като в този случай паспортът е заверен от официалния ветеринарен лекар; -
Да не се приема текста "която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация"
бб) регистрирани еднокопитни по чл. 2, буква д) ii ) от Регламент (ЕС) №262/2015 от Българската федерация по конен спорт, която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация, като в този случай паспортът е заверен от официалния ветеринарен лекар; -
Да не се приема текста "която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация"
вв) за всички останали еднокопитни, посочени в буква ж) от Регламент (ЕС) №262/2015, от официален ветеринарен лекар или регистриран ветеринарен лекар, които отговарят на изискванията, определени с наредба на министъра на земеделието и храните. В този случай паспортът се издава чрез Интегрираната информационна система на БАБХ. -
Да не се приема текста “от официален ветеринарен лекар”
в) досегашната буква „б“ става буква „в“.
3. В ал. 4 думите „Собствениците на животни“ се заменят с „Лицата по ал. 1“.

Мотиви: Предложението в чл. 132, ал.3, т.1, буква а, аа), и бб) развъдните асоциации по коневъдство и Българска федерация по конен спорт да определят ветеринарните лекари, които да извършват официалната идентификация на конете, противоречи на чл. 137а и чл. 137б от ЗВД. Всеки собственик на кон е задължен да сключи договор за профилактика и лечение с избран от него практикуващ ветеринарен лекар, който осъществява и официалната идентификация на животното, ако собственикът го е упълномощил за това Чл.51а от ЗВД. Развъдните асоциации имат право да извършват официална идентификация, но не може да се отнеме правото на собственика на животно да избере кой да я извърши.
Съгласно Чл. 51а, официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации по чл. 8 от Закона за животновъдството в 5-дневен срок от раждането на животните. Делегирането на специални правомощия на развъдните асоциации по коневъдство и Федерацията по конен спорт, се явява дискриминационно по отношение на всички останали развъдни асоциации регистрирани по чл.8 от Закона за животновъдство, които нямат такива права.
Предложението в чл. 132,ал.3, т.1, буква а, вв) официални ветеринарни лекари да извършват идентификация на еднокопитни животни, противоречи на чл. 8, ал. 2, и на чл.51а от ЗВД. Нищо не налага изрично упълномощаване на официалните ветеринарни лекари да имат специални правомощия по отношение само на еднокопитни животни, различни от тези при идентификация на други видове животни,например на кучета и др.. Даването на подобни правомощия се явява също така в разрез с чл. 137а и 137б от ЗВД, който задължава собствениците на животни, независимо какви са те да имат договор за профилактика и лечение с практикуващ ветеринарен лекар.

9. По § 44


§ 44. В чл. 413 се правят следните изменения и допълнения: - Да не се приема
В ал.1 думите „ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14“ се заличават, а думите „от 200 до 500 лв“ се заменят с „от 1000 до 2000 лв“, а „от 400 до 1000 лв“ с „от 2000 до 4000 лв“.
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в резултат от неизпълнението на задължение по чл. 39 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 5000 до 10000 лв., а при повторно нарушение - от 10000 до 20000 лв.“.

Мотиви: При промяна на Административно-наказателните разпоредби, Вносителят на проекта е предвидил санкции и глоби като е подходил дискриминационно и едностранчиво при определянето им,а най-ощетени са практикуващите ветеринарни лекари. Това се установява при сравняване на стойностите на глобите при пет групи, както и сравнение за глоба при увреждане на животни и причиняването им на мъчителни и продължителни страдания.Така например,ако не са въведени данните за идентификация на животно по чл.39, ал.2, т.14, буква б, на практикуващия лекар му се налага глоба в размер на 1000 до 20 000 (двадесет хиляди лева), каквато санкция не е предвидена и не се прилага спрямо официален ветеринарен лекар.. Формулирани са наказания и за нарушения, които не са деяния по смисъла на закона и които не предписват задължение.
Сравнителна таблица

files/Таблица.pdf

С други думи, ако не изпълни някое от посочените задължения като това да постави график на работното си време, ветеринарният лекар, е заплашен с глоба до 4000 лева. За държавния/общинския лекар обаче санкции не са предвидени въпреки, че той също ще може да изпълнява същите дейности, ако текстът за изменение на § 3 се приеме. Създава се впечатлението, че това е направено съзнателно и целенасочено, за да се откажат регистрираните ветеринарни лекари от сключването на договор, за да се сключи такъв с държавни/общински лекари, които да не носят никаква отговорност за дейността си, което намира своята подкрепа с предложеният § 3 от законопроекта. Също така от таблицата става видно, че никъде не се предвижда завишаване на глобите четири пъти над до сега съществуващите за други лица с изключение на предвидени за практикуващите ветеринарни лекар. Това не е съизмеримо нито с доходите, нито с принципите на глобата като санкция да има превантивен характер, а не да води до фалит на бизнеса на ветеринарния лекар.

 

Д-Р ГЕОРГИ ЗАФИРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
СНЦ "ВЕТЕРИНАРВНА Е-ПРАКТИКА"

Писмо на СНЦ "Ветеринарна Е-Практика" относно задължителното носене на намордници за кучета

 

Позиция на Сдружение с нестопанска цел „Ветеринарна Е-Практика“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г. касаещ режима за разходка и извеждане на обществени места на кучета.

До:

Председателя на НС

Г-жа Цвета Караянчева

До:
Народните представители на ПП ГЕРБ

До
Народните представители на ПП БСП

До:
Народните представители на ПП ДПС

До:
Народните представители на ПП Атака

До:
Народните представители на ПП Воля

До:
Народните представители на ПП НФСБ

До:
Народните представители на ПП ВМРО

До:
Независимимите Народни представители

Позиция на Сдружение с нестопанска цел „Ветеринарна Е-Практика“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г. касаещ режима за разходка и извеждане на обществени места на кучета.
Уважаема г-жо Караянчева, уважаеми госпожи и господа народни представители,
СНЦ „Ветеринарна Е-Практика“ по своя формат е клъстер обединяващ ветеринарни лекари, фермери и собственици на различни видове животни от цялата страна. В това ни качество искаме да изразим следната позиция по горенаписания законопроект.
В съзнанието на българския народ кучето се възприема като „Най-добрият приятел на човека“! Това въобще не е случайно и ни най-малко не е пресилено. Кучето е одомашнено от хората преди 10 хиляди години. То е единствения вид животно претърпял толкова сложна и всеобхватна промяна под въздействие единствено на човешката развъдна дейност. В света са признати над 260 породи кучета, които се използват за разнообразни цели: от това да са просто компаньони, за лов, за спорт до много отговорни дейности като спасители в планините, водачи на слепи хора, за борба с безредиците, за откриване на наркотици, оръжие и взривоопасни бойни вещества, охрана на държавни граници, летища и още много други. В последните десет години все по-важно става значението на кучетата като емоционални терапевти в болници и хосписи за деца с онкологични заболявания и възрастни с тежки здравословни проблеми.
Доказано контактът с кучета осигурява психичен комфорт на хората, повишава волята им за живот, допринася в голяма степен за освобождаване на ендорфини в мозъка, които повлияват положително на чувството за щастие и удовлетвореност. Тези факти доказват, че по своята същност кучетата са доброжелателни към хората, любвеобвилни и толерантни. Те не са пряка заплаха за здравето на хората и статистически проявяват много рядко непровокирана агресия. При отговорно отглеждане и грижа за кучетата те отвръщат с любов, разбиране и съдействие. Не случайно миналата седмица парламента в Австралия гласува закон, който разглежда всички бозайници „Като разумни същества“.
Като професионалисти-ветеринарни лекари и като граждани също сме загрижени за здравето на хората и тяхната безопасност. Но това не бива да става причина чрез добрите си намарения всъщност да нанесем вреда на кучетата още по-малко на тези, които нямат никаква вина за лошото поведение на други кучета, което често и най-вече е следствие от грешките на хората, които ги отглеждат. За това сме силно притеснени и разтревожени от гласуваните на първо четене предложения за изменения на ветеринарномедицинския закон оказващи задължителното носене на намордници на кучета над 5 килограма или агресивни кучета. Смятаме, че задължителното поставяне на намордник по време на разходки е противоестествено по отношение физиологията на кучетата. Поради анатомичната липса на потни жлези, техният нормален механизъм за охлаждане е чрез усилена вентилация на въздух през устата. За това кучетата в топло време дишат с широко отворена уста и изплезен език, като така потенцират усилена вентилация на студен и топъл въздух, за да регулират телесната си температура.
За разлика от нас хората, кучетата възприемат информацията за заобикалящата ги околна среда първо чрез обонянието, след това с рецепторите на бърните, слуха и в най-малка степен със зрението. Поставянето на намордник по време на разходки, не само че ще доведе до прегряване на кучетата- животозастрашаващо състояние, но и ще бъде осакатяващо, доколкото кучетата няма да могат адекватно да възприемат околната среда. Това ще води до силно безпокойство, тъй като кучето няма да е в своята комфорна зона, което обстоятелство само по себе си би било провокация на агресия.
От морална гледна точка гласуваният от Вас законопроект на първо четене поставя под въпрос фундаменталната философия на Стратегията за намаляване популацията на бездомните кучета, а именно „Кастрирай и върни“. Не можем да приемем предложението водените на повод кучета да ходят и с намордник, защото това ги поставя в дискриминационно положение спрямо свободно живеещите безстопанствени кучета. С какво воденото на повод куче е по-опасно от свободно разхождащото се безпризорно куче?
Уважаема г-жо Караянчева, уважаеми госпожи и господа народни представители,
Гореизложените доводи показват, че задължителното поставяне на намордници не може да предпази хората от инциденти с кучета. Усилията трябва да бъдат насочени в следните три посоки:
- Осъзнато и отговорно отношение на собствениците на кучета. В тази връзка трябва да се води стриктен регистър на собствениците на кучета, дали са психично годни за това; притежават ли необходимите знания и умения да възпитават куче; имат ли необходимите финансови средства за отглеждането на куче; преценили ли са големината на кучето спрямо жилищната площ в която живеят; почистват ли екскрементите на кучето по време на разходка за да не замърсяват улиците и парковете; обезпаразитяват ли ги ежемесечно; ваксинират ли ги ежегодно.
- Отговорно отношение от страна на държавните структури-община, общинска и гранична полиция, ветеринарни власти. Трябва да се засили контролът по проследяване идентификацията на кучетата и редовното водене на имунизационния календар. Косвено кучетата могат да бъдат много по-опасни за човешкото здраве като преносители на паразитози и инфекции – ехинококоза, нематодози, кърлежови трески, бяс. Намордниците няма да предпазят хората от тези потенциално, несравнимо по-опасни заболявания, които могат да застигнат хората без дори да имат пряк контакт с кучета. Проверки на границата на излизащите и влизащите в страната кучета-имат ли чип и необходимите ветеринарномедицински докуманти.
- Стриктен контрол върху развъдната дейност в България. Не е тайна, че в момента тази дейност до голяма степен е не регламентирана и не подлежи на никакъв контрол. Задължителна кастрация на безпородни кучета. Строг надзор на така наречените служебни кучета, които се ползват като пазачи по строителни площадки, паркинги, складове, водопречиствателни централи, язовири, рибарници, овощни градини, ферми за продуктивни животни и много други. Много често тези кучета се отглеждат сезонно от сезонни работници и след приключване на дейността биват пускани безпризорно да се развъждат и да скитат. По този начин кучетата разпространяват паразити, инфекции, популацията им нараства неудържимо, а липсата на храна ги прави опасно агресивни както за хората, така и за дивеча.
Надяваме се, че изложените от СНЦ „Ветеринарна Е-Практика мотиви, ще провокират задълбочен и професионален дебат по въпроса, какъвто несъмнено темата заслужава. Изразяваме своята готовност да съдействаме с професионални съвети и становища, с цел постигане на дълготрайно и балансирано разрешаване на проблема във взаимна полза на животните и хората.


С уважение,
д-р Вяра Гришина
Говорител на СНЦ „Ветеринарна Е-Практика“
05.07.2019 год.


Право на отговор по повод интервю на Пламен Моллов по БНТ

 П Р А В О Н А О Т Г О В О Р
                    Изпийте чашата горчиво вино до край……………

             На 05. 2014 година , в предаването на БНТ ,,Още от деня” ни бе предоставена възможността да видим и чуем една истинска клоунада от водещия Димитър Цонев и неговият гост – стар партиен съратник и другар от ръководните етажи на една забравена царска партия (разбирай бивш председател на парламентарната група на НДСВ- г-н Пламен Моллов), а сега директор на Българска агенция по безопасност на храните.
                 Не беше особено трудно за зрителя, запознат с тази прoблематика да разбере, че горепосочената персона сам си е подготвил въпросите и техните отговори - една атракция достойна пък за предаването ,,Господари на ефира"! Водещият и неговият гост, се опитаха доста нелепо да внушават на аудиторията “професионалната си компетентност” в една материя, твърде непозната и за самите тях. Впечатляващо бе, как един неуспял политик трябваше да ни убеждава от екрана, че е не само добър специалист – винар, но и превъзходен ветеринар?!? Отвратително беше, да слушам толкова н е в я р н а и подвеждаща информация, не само за притесненията и проблемите на практикуващите ветеринарни лекари, но и за разпространението на болестта ,,Син език” по преживните животни в страната ни. Още по-лошото е, че предпоставките вече за разпространението и на други особено опасни инфекции и заразни болести са повече от очевидни!
Гняв и възмущение предизвиква и казаното за така наречените, активни мероприятия”.
                 Г-н Моллов, живеем в друга епоха! Не размахвайте пръст и не плашете колегията с подобни заклинания за търсене на отговорност, защото тя преди всичко е Ваш проблем! Не се опитвайте да ни отнемете правото на професионална и гражданска позиция! Такова поведение пред малкия екран, носи полъха на минали авторитарни времена! Вслушвайки се единствено и само в съветите и мнението на Вашето обкръжение, така наречените ,,експерти” и тръгвайки на война с практикуващите ветеринарни лекари, Вие излагате на огромен риск здравеопазването на нашето животновъдство.
              Беше Ви необходимо да излезете от служебния си кабинет, да слезете от лъскавото возило, да обуете гумения ботуш и идвайки при нас, да добиете нужната Вам представа, каква мисия изпълнява и при какви условия упражнява своята професия тази категория ветеринарни лекари.
           Нужно е да напомним на заинтересованите, че това уродливо формирование, наречено БАБХ, е и Ваша рожба, което несъмнено е и една от основните причини за състоянието на здравеопазването в последните година-две! Трябва и да Ви се припомни, че сте политическо назначение, и не бива да се изживявате в този момент като ,,гуруто” на една толкова древна и велика професия! Бъдете по скромен и примирен! Трябва да Ви се каже, че именно тази професия пази здравето на Вашите деца, а и на всички нас.
                Трябва да Ви се каже г-н Моллов, отидете си доброволно, за да си спестим много от проблемите, които биха ни споходили при толкова себелюбиви, недостижими, некомуникативни, самонадеяни и втвърдени Ваши ,,съветници” и лакеи! Трябва да Ви се каже г-н Моллов, изпийте чашата горчиво вино до край и си тръгнете по живо, по здраво. Ние по-добре знаем от Вас, какво точно трябва да направим в този тежък за животновъдството момент.

                 Обръщам се накрая и към управляващите.
                Господа, моля Ви, помогнете ни да променим статуквото, да дадем път на доброто и градивното, на диалога и уважението, за да бъдем силни и подготвени за бъдещите предизвикателства, които може да ни отреди времето и природата!

           

              д-р Георги Петров

/четиридесет и две години практика на терен, протестиращ!/
06.09.2014 г.
с. Кайнарджа
обл. Силистра.

Пред пазарите за животни се вихри търговия, въпреки забраните

 Пред пазарите за животни се вихри търговия, въпреки забраните, наложени заради болестта „син език”. Това каза в предаването „Метроном” на Радио ''Фокус''- Пловдив д-р Вяра Гришина, председател на Българския ветеринарен съюз в Пловдив. Пазарите уж са затворени, но пред вратите им, там, където никой не е отговорен какво се случва, пред оградите на тези пазари, си се вихри търговия, каза д-р Гришина. Няма никаква информация от МВР колко конфискувани животни има, колко спрени камиони има, които се движат пълни с животни през нощта. Според Гришина, ако това беше факт, то за него щеше да се пише. Едните щяха да си го изпишат като акция, а животновъдите щяха да ревнат в един глас, че не знаели закона, че били бедни и така нататък, добави д-р Гришина. Във всички европейски държави има строг контрол на движение на животните. При нас това го няма, твърди Гришина. При нас се шири нелегална търговия, която никога не е спирала. Другият проблем са кланиците, добави д-р Гришина. Те имат назначен държавен лекар, който отговаря за месопрегледа на животните. Този човек работи от 8:00 сутринта до17:00 следобед, след което си заминава, тъй като има работно време. Оттам нататък няма контрол дали кланицата приема, или не приема животни, тъй като тя е частен обект – търговско дружество. Според д-р Гришина, публична тайна е, че кланиците работят извън работното време на държавните служители. По думите й, в ЕС кланичния месопреглед е поверен на частни ветеринарни лекари, които сключват договор с кланиците. Така тя може да работи и през нощта, и в събота, и в неделя, няма никакво значение. Кланицата има договор с този самоосигуряващ се ветеринарен лекар, той отива, прави месокланичния преглед и взима пари за това. В момента у нас държавата прави месокланичния преглед пак срещу парите на тези частни кланици и на практика БАБХ се явява търговско дружество. Но няма кой да прави месокланичен преглед в събота и неделя. В същото време, по същия начин, по панаири и пазари за животни пак държавни служители го правят. Ако те вършат тази дейност извън работното им време на какъв принцип става това, каза д-р Гришина. Защо в Инспекцията по труда не се запитат как в събота и в неделя държавни служители извършват такива неща. По този начин тези държавни служители са омерзени и антинастроени, защото няма нормални пазарни правила. По тази причина, според Гришина, професията ветеринарен лекар вече не е желана от младите.
Интервю за Радио Фокус

Членовете на Ветеринарна Е-Практика подкрепят протеста на Български ветеринарен съюз

 Във връзка с изказване на г-н Димитър Греков-министър на земеделието и храните от 01.07.2014г. от СНЦ "Ветеринарна Е-Практика" правим следното изявление:
Сдружение с нестопанска цел "Ветеринарна Е-Практика", работи за популяризиране на професията на ветеринарния лекар, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и устойчиво развитие на ветеринарната практика. В тази посока са и усилията на членовете на сдружението за създаване на коректна бизнес среда във ветеринарномедицинската дейност, повишаване на престижа на ветеринарните лекари и осъзнаване на обществената значимост на професията ни както от обикновените хора, така и от държавните институции.
В този смисъл цитираното изказване на г-н Димитър Греков в качеството му на министър на земеделието и храните, за нас е не само демонстрация на сериозно непознаване на естеството на работа на ветеринарните лекари в България, но за наша изненада и не познаване на нормативната база по отношение на ветеринарната дейност като цяло. Г-н Греков не еднократно прави негативни изказвания по отношение на практикуващите ветеринарните лекари, винаги в посока създаване на конфронтация между лекарите и фермерите, които са наши естествени клиенти. За 16 години, администрацията на МЗХ не разбра, че ветеринарните лекари не се делят на частни и държавни, а на практикуващи лекари и на държавни служители, работещи като чиновници в Българска агенция по безопасност на храните, които имат контролни функции. В МЗХ не им се нрави и да разберат, че дипломата за завършено ветеринарномедицинско образование не може да те направи ЛЕКАР. За това в хуманната медицина, непрактикуването на професията за пет години те лишава от право да работиш като практикуващ лекар, ако не издържиш отново приравнителни изпити.
Да обясняваш авторитетно, че от ветеринарните лекари цитирам: "не са извършвани елементарни профилактични действия – предпазване от краста и други”, е некомпетентно и крайно подвеждащо. Защото фермерите са тези, които са длъжни да проведат профилактика срещу краста, като за целта потърсят съдействието на ветеринарните лекари. Никой практикуващ ветеринарен лекар не може да задължи клиента си да направи едно или друго мероприятие на животните си. Това е работа и задължение на държавния контрол, който в случая от години не си върши адекватно работата. И ескалиращите случаи на туберкулозно болни животни го доказаха. Но защо г-н Греков не припомни, че за миналата 2013 год. същите тези ветеринарни лекари, които според министъра се занимават основно с цитирам "издаване на някакви бележки за предвижване на стадата" изследваха за 45 календарни дни (в най-студените месеци ноември и декември) над 60 % от поголовието на животни в България и предпазиха страната от плащане на санкции в размер на стотици милиони евро за неизпълнение на Държавната профилактична програма?
"Искаме тези средства да отиват в помощ на българските животновъди-твърди министър Греков"? Но в същност ако животните на българските животновъди са болни или се забрани износа на животинска продукция, вследствие на заразни болести или запазим първото си място в Европа по брои на болни хора от туберкулоза и кучешка тения, дали тези 10 млн. лева ще имат значение за българските животновъди или още повече за българските граждани? Това е изказване, лишено от всякаква експертност и е демонстрация на безотговорен политически популизъм. Защото ще припомня, че потушаването на шапа през 2011 год. струваше на държавата 8 млн. лева. С това говорене г-н Греков, явно подготвя обществото за нецелесъобразно раздуване на и без това огромния административен щат на БАБХ, без да даде обяснение в последствие, колко ще струва това на обществото. А то ще струва несъизмерно повече. Защото на всеки икономист е ясно, че там където се пресичат пътищата на производството и контрола на същото това производство се създава неминуемо среда за злоупотреби и корупция. От което потърпевши ще бъдат първо същите тези български животновъди, а след това и цялото общество. Може би г-н Грегов бленува за връщане на държавното здравеопазване, но то да не забравяме, че е обвързано и с ТКЗС и АПК структурите. Това ли искате господа и дами от МЗХ?
Ние като граждани, данъкоплатци, и граждани не само на РБългария, но и на Европейския съюз ще ви кажем, че не сме съгласни с вашата визия за нашето бъдеще.
За това СНЦ "Ветеринарна Е-Практика" застава изцяло в подкрепа на Български ветеринарен съюз и ще участва в справедливия протест на практикуващите ветеринарни лекари.
СНЦ Ветеринарна Е-Практика